Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest ASYSTA sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Płocka 169, kontakt z administratorem : bok@asystahr.pl
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

II. Administrator danych

5. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy – o ile zostały podane w skierowanym do nas mailu / formularzu kontaktowym, adres IP, dane niezbędne do zawarcia umowy, dane o lokalizacji i inne dane zbierane przez pliki cookies, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej polityce.
6. Dane osobowe przetwarzane są:
• zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
• w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie na podstawie Państwa zgody , podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO.
• w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• w zakresie i celu niezbędnym do osiągnięcia naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, marketingu bezpośredniego, podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit f RODO, przy czym zapewniamy, że zwracamy najwyższą uwagę i podejmujemy wszelkie możliwe starania, by przetwarzanie to nie naruszało praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
• W celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa np. ustawę o rachunkowości, jeśli dojdzie do zawarcia umowy o współpracę – art. 6 ust 1 lit c
7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), w oparciu o przepisy RODO, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdy kto ją wyraził, ma możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Wycofać swoją zgodę można poprzez przesłanie maila na adres: bok@asystahr.pl
8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Asysta Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl.
9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
10. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) lub podmiotom współpracującym, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (biuro rachunkowe, obsługa hostingowa, inne usługi z zakresu IT).
11. Przetwarzamy dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, dodatkowo usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy.

III. Pliki cookies

13. Witryna www.asystahr.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie
i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji
o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
15. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Asysta Sp.z o.o., w celu optymalizacji działań.
16. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,
c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
17. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

IV. KLauzula informacyjna w związku z prowadzeniem i rejestrowaniem rozmów telefonicznych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ASYSTA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, przy. ul. Płocka 169, kontakt z administratorem : bok@asystahr.pl.
2. Kontynuowanie rozmowy oznacza Państwa zgodę na jej rejestrowanie. Informujemy, że rozmowy są nagrywane w celu monitorowania jakości obsługi Klienta oraz zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie oraz interesu prawnego Administratora danych.
3. Co do zasady podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci nagranego głosu jest Państwa zgoda oraz nasz uzasadniony interes, którym jest zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klientów i Potencjalnych Klientów oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, natomiast podczas rozmowy mogą nam Państwo podać szereg innych danych w zależności od celu, w którym Państwo dzwonią. W przypadku chęci skorzystania z naszych usług i produktów, podanie danych osobowych jest warunkiem przygotowania oferty, umówienia spotkania lub realizacji innych zleceń/zamówień. Niepodanie danych może skutkować utrudnieniami w obsłudze.
4. Zarejestrowane rozmowy będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy, z uwzględnieniem okresu dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art 118 Kodeksu cywilnego.
5. Dostęp do Państwa danych będą miały jedynie uprawnione do tego osoby. Dane mogą być przekazywane odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, na podstawie zawartych umów, w tym w zakresie obsługi infrastruktury IT.
6. Na zasadach określonych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Mają Państwo także prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanej rozmowy, nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane nie będą profilowane i wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Jeśli w wyniku naszej rozmowy, dojdzie do nawiązania współpracy, otrzymają od nas Państwo odpowiednią klauzulę informacyjną na tę okoliczność. /

0